کارشناس مذهبی : نطفه یزید از زهر عقرب درست شده زیرا آلت تناسلی معاویه را عقرب گزیده بود

 

Akhond

Print Friendly