دختر ۱۳ ساله را به تن فروشی و فحشا کشیدند – Kahmal Howard Parisدستگیر شد

دختر ۱۳ ساله را به تن فروشی و فحشا کشیدند – Kahmal Howard Parisدستگیر شد

Kahman Howard Paris

انتاریو – دختر ۱۳ ساله که روی شبکه فیس بوک دوستی یافته بود با طرح ونقشه مجرمانه او و دوستانش مواجه به کار فحشا کشیده شد. متهمین جوان اورا زندانی نمودند ومورد بهره کشی قرار دادند.

 

Print Friendly