کارزار جمع آوری کمکهای مالی نویسنده کتاب Darrell Drake

کارزار جمع آوری کمکهای مالی نویسنده کتاب Darrell Drake

 author book_mockup_small

انتاریو – نویسنده کتابی که براساس موقعیت زمانی سلسله ساسانیان در امپراطوری پرشیا کار خود را طی یک سال ونیم پژوهش و تحریر تمام کرده شما را دعوت به کارزار خود میکند. ایشان در نامه الکترونیکی خود این اثر را زمینه ای برای جلب نظر نویسندگان و محققین میداند. برای آگاهی بیشتر میتوانید به دفتر ایران استار تماس بگیرید.

 

Print Friendly