شهردار سابق مونترال Michael Applebaum چگونگی رشوه گیری را به من آموخت

michael-applebaum

مونترال – Hugo Tremblayدرجریان دادگاه رسیدگی کننده به مسئله فساد اداری درشهرداریهای سابق گفت که به عنوان رئیس دفتر شهردار سابق از خود شهردار ترامبلی رمز وراز دریافت بسته های بزرگ پول نقد را اموخته است!