دلیل اصلی که جلوی پیشرفت شمارا میگیرد :

 

3 دلیل اصلی که جلوی پیشرفت شمارا میگیرد :

 

 

رشد شخصی و یا پیشرفت نفس که شامل رشد ذهنی ، جسمی ، اجتماعی ، احساسی و معنوی میباشد به فرد کمک میکند تا زندگی رضایت بخش تر و پربارتری داشته باشد. علت اینکه خیلی از افراد خوشحال زندگی نمیکنند یا احساس قربانی بودن میکنند این است که آنها هیچوقت به فکر رشد وبهبود نفس خود نیستند.

اگر شما درزندگی احساس خوشحالی نمیکنید ، احساس عدم اعتماد به نفس دارید، فکر میکنید ارتباطات شما مدام دچار مشکل میشوند، فکر میکنید درکار ویا شغلتان موفق نیستید ،حتما باید به رشد شخصی وبهبود مهارتهای زندگیتان به طور جدی فکر کنید.

سه دلیل اصلی که جلوی پیشرفت و رشد شمارا میگیرند :

-1 شک وتردید

ما همیشه شک میکنیم که آیا میتوانیم یا نه. شک میکنیم که لیاقتش را داریم یا نه. اطمینان نداریم که موفق میشویم. مطمئن نیستیم که ارزشش را داریم یانه.

تاسف انگیز است که شک وتردید بزرگترین عامل عدم پیشرفت انسان است. خیلی ساده میتوانیم به این تردیدها غلبه کنیم ولی متاسفانه به راحتی میگوییم ”مطمئن نیستم که بتوانم این هدف را دنبال کنم.” “فکر نمیکنم موفق بشم”.

“تردید دارم که بتوانم رابطه خوبی را شروع کنم.”

وبعد به راحتی ازسعی و تلاش دست میکشیم ویا حتی قدمی برای بهبود شرایط برنمیداریم. فرد دودل ومردد همیشه نقش قربانی را بازی میکند. اگرشما همیشه شک وتردید را به جای رویارویی با مشکل و یا چالش در زندگیتان انتخاب کرده اید، حتما نقش قربانی وبازنده را در زندگی بازی کرده اید.ولی اگر میخواهید در زندگی پیشرفت کنید ، باید دست از این نقش بردارید وبا ترسهایتان روبرو شوید. زمانی بود که من هم به انتخاب ورویاهایم شک میکردم. فکر میکردم نمیتوانم ویا اینکه آیا مردم مرا جدی میگیرند یا نه. مسلما هرچیزی که نتیجه نامعلوم ومبهم دارد ترسناک است. ترس میتواند شمارا تا ابد فلج کند ولی زمانی میرسد که عقل و درایت وضمیر ناخوداگاه شما به شما گوشزد میکند که زمان آن فرارسیده که باترس خود با شهامت مواجه شوید و تنها زمانی میتوانید باترس خود روبرو شویدکه به قدمی که برمیدارید ایمان وباور داشته باشید. دریک جمله شک وشبهه نباید جلوی پیشرفت وبهبود زندگیتان را بگیرد اگر شما احساس میکنید که باید زندگیتان رابهتر کنید.

-2 تعلل وتاخیر

تاخیر وتعلل درانجام کاری میتواند به دلیل ترس وشک وتردید شما باشد ولی علت دیگر این دست وآن دست کردن میتواند صرفا تنبلی ویا نداشتن برنامه منظم باشد.

به جای رفتن به Gym و ورزش کردن ترجیح میدهیم سریال مورد علاقه مان را درمنزل ببینیم. به جای یکساعت کتاب خواندن ترجیح میدهیم خودمان را با اینترنت وفیس بوک سرگرم کنیم. بیشتر انسانها رویاهایشان را واضح تصور میکنند ولی به دلیل تاخیر انداختن درانجام کارهایی که برای رسیدن به آن رویاها باید انجام دهند رویاهایشان به مرور زمان میمیرند.

شبها به رویاهایشان فکر میکنند وروزها هیچ عملی برای رسیدن به آن انجام نمیدهند. به عبارت دیگر خودشان راباگفتن “روزی به آن خواهم رسید” گول میزنند.

پس خوب فکر کنید. چه چیزی است که مدتهاست راجع به آن فکر میکنید ولی هنوز قدمی برای رسیدن به آن برنداشته اید؟

شاید امروز روزی باشد که باید اولین قدم را بردارید وبه خواسته وآرزوی خود جامع عمل بپوشانید.

-3 جداسازی

جداسازی به آن معنا که شما خودتان را از دیگران جدا میکنید چون فکر میکنید آنها شمارا قضاوت میکنند.آنها متفاوت هستند ویا شمارا نمیفهمند. به همین دلیل شما یک دیوار دفاعی میسازید و خودتان را از بقیه جدا میکنید. تصمیم میگرید از کسی کمک نگیرید. ممکن است خودتان شروع به قضاوت دیگران کنید وبا آنها مهربان نباشید. فراموش میکنید که انسانها متحد هستند وبه هم و به کمک همدیگر احتیاج دارند. وقتی احساس ارتباط با مردم نکنید بعد از مدتی با خودتان هم غریبه میشوید واحساس تنهایی میکنید. این تفکیک و جداسازی مانع پیشرفت شما در زندگی میشود. به شما اجازه جلورفتن وشکوفا شدن نمیدهد.

پس باید درارتباط بادیگران مهربان باشیم. خودمان را بامردم یکی بدانیم. سوال کنیم وارتباطات پرمعنا وعمیق بسازیم.

شک وتردید، تاخیر وتعلل وجداسازی همگی قابل حل هستند. ولی مرحله اول این است که به آنها اگاهی پیدا کنیم. وقتی آگاه باشید که شک وتردید و دودلی شمارا از پیشرفت بازمیدارد ،تاخیر انداختن امور مهم شمارا از رویاهایتان دور میکند وبدانید تفکیک خود از دیگران ومتفاوت دیدن مردم کمک به رشد شما نمیکند، آنگاه سعی درجهت پیشرفت خود وعبور از موانع بازدارنده میکنید. پس سعی کنید مسئولیت زندگی خودرا به عهده بگیرید با اعتماد وایمان به خود با شک وتردید ، ترس ، تعلل وجداسازی روبرو شوید وزندگی پرباری برای خود بسازید که درآن احساس خوشحالی ورضایت کنید.

 

 

برگرفته و تعدیل از صحبتهای براندن بوشارد

Sara Rahimi, ACC, CPC

ellelifecoaching@gmail.com