مجید پهلوان

www.majidpahlavan.com

سعید طوسی قاری قران وبرگزیده ومورد توجه سیدعلی خامنه ای است. وی همچنین متهم به چندین فقره تعرض به شاگردان نوجوان خود است که شکایت های آنها طی مدتها درهزار توی دستگاه قضایی واطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بواقع گم وگور وعامدا نادیده گرفته میشود. همین امر مهلک تجاوز و تعرض عمال وبیرق داران دین ومبلغین خرافات ومسائل و قصه های من درآوردی ویژه جوامع ماضی وعقب مانده از چرخه تمدن سالهاست که در لابیرنت وزوایای برخی کلیساهای امریکای شمالی هم لانه کرده است. این بزهکاران ومبلغین خرافات وپاسداران اغلب جعلیات ومغالطات تاریخی اما که همواره درجهت همزیستی و حمایت قدرت سیاسی روز بوده وخود بخش جدا ناشدنی از جریان بهره کشی وسلطه برمردم زحمتکش بوده اند. که سعید طوسی ها و جایگاه اجتماعی آنها موضوع این مطلب کوتاه است و همبستگی آنها با وضع موجود.

***

از آنجائیکه سعید طوسی های جهانی به مثابه شاید بخش جداناشدنی حکومتها محسوی میشوند. حتی درجوامع پیشرفته وصنعتی با اغماض وبخشندگی ودربرخی موارد چشم پوشی دستگاه دادگستری و قضائیه روبرو میشوند. ضدها کشیش کلیسای کاتولیک نه تنها درقاره امریکای مرکزی وجنوبی که درامریکا وکانادا به دفعات علیه دختران و پسران نوجوان دست به تعرض زدند وتوانستند دهه ها به اعمال ضدبشری خود ادامه دهند ، چرا که مقامات رهبری کلیساها خودرا به کوری و کری دلخواه زدند! که از قدیم هم گفته اند وای برکسی که نخواهد ببیند وبشنود. داستان های Ralph Rowe کشیش کلیسای انگلیکان هم درهیمن مقوله جای دارد. طی ۲۲ سال به ۵۰۰ نوجوان پسر ودختر زیر ۱۵ سال تعرض کرده وعاقبت درسال ۱۹۹۴ با فشار رهبران جوامع ملت نخستین درشمال استان انتاریو کانادا راهی دادگاه شد. که مقامات کلیسای مذکور دهه ها خودرا به ناآگاهی عمدی زدند وعلیرغم دریافت گزارشات دقیق از شکایات وبچه هایی که مورد تجاوز این کشیش قرار گرفته بودند ولی حمایت خودرا از وی دریغ نداشند. میدانید چرا؟ احتمالا آنها نیز بومیان را شهروند درجه دوتاسه یا هیچ محسوب میدارند!

***

درامریکای شمالی و بویژه درحوزه کلیسای کاتولیک (کشیش حق ازدواج وارتباط با زنها را ندارد) صدها مورد تعرض کشیش ها علیه بچه ها ونوجوانان گزارش شده است. فقط بین سالهای ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۰۲ میلادی تعداد ده هزار وششصد وشصت وهفت پرونده تجاوز کشیش ها گزارش شده است. که از این رقم نزدیک شش درصد موارد تجاوز بچه های زیر ۷ سال بوده است! ۸۱ درصد قربانیان پسر و ۱۹ درصد دختر بوده اند. که ۴۰ درصد تعرض ها درخانه کشیش ها بوقوع پیوسته است و۱۶ درصد داخل کلیسا! ۸۰۰ کشیش از مقام خود خلع شده اند و ۵ هزار پرونده درحال رسیدگی موجود است (فقط درامریکا). این آمار دائره حمایت ازکودکان ونوجوانان است وموجود روی اینترنت ، که آمار Wikipedia ازاین هم وحشتناک تراست. درسال ۱۹۸۰ میلادی ودراستان نیوفاندلند ازکانادا ، ۳۰۰ نفر قدم پیش گذاردند و پرده از ماجرای تجاوز علیه خود وتوسط کشیش ها برداشتند. که دراوائل قرن بیستم وپایان قرن نوزدهم ، هزاران بچه را از خانواده های بومیان کانادا ربودند ودرشبانه روزی های کلیساها مورد تعدی وتعرض قرار دادند. درهمین حال حضرت پاپ درسال ۲۰۱۴ به صحنه آمدند وفرمودند که فقط ۲ درصد کشیش های وابسته به کلیسای کاتولیک بزهکار ومتجاوز هستند! درهیمن حال بیشاب Raymond Lahey اما که تصویر ۹۶۴ بچه از قربانیان خود را درحالتهای وحشتناک با خود داشته که دستگیر میشود!

***

دین ومذهب سازمان یافته نهادهای تاریخی هستند که با طبقاتی شدن جوامع بشری بوجود آمده واکیدا دست ساز وچون سایر اجزا اجتماع همراه تطور اقتصادی-اجتماعی جوامع ، خود دستخوش تغییرات وساختاری پیچیده تر ونهادینه تری میشوند. ازچهارچوب های نخستین به سازمان یافتگی عالی تر رسیده اند ولی بنیان تمامی آنها روی ادعای مضحک اتصال پنهانی توسط ریسمانی ناپیدا باخدا باقی میماند. همگی خارج از چرخه کار وزحمت وتولید هستند و.جعل وتولید خرافات کارآنها. برزمینه آه محرومان ونیازهای قابل تحلیل وبرای پاسخ به پرسش های همیشگی انسانها بنا شده اند و یدک کش معنویت یا Spirituality عوام هستند ودرکل درجنب بارگاه قدرت زمانه به دسیسه چینی وهمکاری برای وضع موجود مشغول. دوهفته پیش مدیر اجرایی کلیسای انگلیکان Michael Thompson خبر از انتشار پوزش خواهی کلیسای خود نسبت به تعرضات کشیش مورد حمایت خود دارد .تجاوزات ۵۰۰ گانه که درسال ۱۹۹۴ ماست مالی شد. روی دیگر سکه حذف وزدن ادیان ونهادهای مذهبی است که درتاریخ معاصر بدست امثال استالین ها صورت گرفته و خوانش ابلهانه و زورمدارانه ازتاریخ تطور جوامع انسانی. که تامحرومیت های جسمانی وروانی واین همه مصیبت ها دامن گیر محرومان جهان است ، ادیان سازمان یافته تنها به عنوان آه مظلومان زمینی ترجمه میشوند. این نهادها باهر تغییر ساختاری اجتماع ادامه حیات میدهند وباید چون هرنهاد مدنی تحت نظارت و حسابرسی قرار گیرند که تا جوامعه طبقاتی برقرارند استثمار معنوی بخش جداناشدنی آن خواهد بود.

***

سرمایه داری نام مناسباتی است به همین نام که شیوه تولید مبنی بر تولید کالا دارد. حوزه عمومی (دولت) ازخصوصی (مدنی) جداست ونهادهای انبوه مدنی تحت کنترل ونظارت وحسابرسی ومسئولیت پذیری درمقابل قانون. همین امر چون به نهاد دین میرسد نظارت وتوان حوزه عمومی رنگ میبازد ، چرا که بود ونبود مناسبات سرمایه داری. یکی هم بسته به همکاری وحمایت نهاد دین ازاین نظام بهره کش و بردگی نوین است. جدایی دین ودولت عملی شده ودین به حوزه خصوصی ومدنی رفته ولی کاملا خود مختار وپاسخ نگوبه حوزه عمومی و نمایندگان مردم! مالیات مردم را میگیرند ودولتی دردولت قانونی ایجاد کرده اند. که نهاد دین درسراسر کره ارض درتحقیق واستمرار سلطه سیاسی نقش درجه یک را بازی میکند ونهاد دین اولین وآخرین نگهبان وضع موجود واستمرار نابرابری ها وهمدست شوالیه های قلابی نظم نوین جهانی است. که همکاران وبرادران سعید طوسی هم درجوامع پیشرفته حضور دارند ولی قوام اجتماع وحضور آزادیهای فردی-شهروندی بکار آنها رسیدگی کرده ونمیتوانند دیرگاه به بزهکاری خود ادامه دهند ، چراکه اصحاب سلطه سیاسی ودولت ها همواره موقتی ولذا نمیتوانند به حمایت رسمی ازاین جنایتکاران برآیند. اما که یک مطلب ، سرمایه داری آنهم دردوران بحران ساختاری نمیتوانتد بدون حمایت نهاد دین موفق باشد.

***

وقتی صحبت از نظارت نهادهای کنترل مدنی ودولتی برکارکرد مراکز مذهبی میشود ، زاویه نگاه من جوامع پیشرفته دموکراتیک با دولتهای انتخابی وموقتی بدون امام ورهبر و دیکتاتور مفت خور است. وگرنه وقتی کار به ساختار حکومت دینی میرسد ، پنداری دروازه های جهنم دیگری بروی مردم و دست آوردهای مترقی اجتماع گشوده میشود. که درقرن ۲۱ سعید طوسی های متجاوز و منحرف ، دولت تشکیل میدهند وازصدر تا ذیل خودرا دست پرورده سیستمی ماورای زندگی انسانها میدانند که هم میتوانند به فرزندان مردم تجاوز کنند وهم برزگترهای آنها با عمامه های قطورتر جان و مال مردمان را بستانند. کهریزک ها بسازند وبه مرد وزن زندانی تجاوز کنند. که سازه حکومت دینی پاسخ گویی جز درآسمانها ندارد وآن هم آسمانی و صاحبی دست ساز وتقلبی! دراین مرحله رژیم تلاش میکند اذهان را از تجاوزات به حقوق مردم منحرف سازد ولذا بارسیدن فصل انتخابات میرود تا مجددا جنبش های تقلبی وقهرمانهای قلابی چون پاسداران جنایتکار و شرمنده امثال احمدی نژاد ورئیسی و همدستان اصلاح طلب آنها چون روحانی ونوری زاد وموسوی وشیخ های ارتجاعی بسازد. که آنها غافل از عمق نارضایتی مردم هستند وترفندهای رژیم بربریت راه به جایی نمیبرد. ما اما که مسئولیتت داریم افشا سعید طوسی ها را وجنایات جن گیران واصحاب ترور واعدام را به امکان زندگی نو وسرنگونی نظام اسلامی گره زنیم. که یک جنبش مترقی وبرای گسست از وضع موجودو برقراری آزادی ودموکراسی وعدالت اجتماعی هدف آن و وسیله اش هم اعتصابی عمومی وقیامی ناشی از جنبش اجتماعی بارهبری مشخص وانقلابی ومردمی باشد. که هدف ما آزادی وتازه وارد عرصه ای میشویم باتضادهای نو که ابتدای آن تخته بند کردن دین درحیات خصوصی مردم است.

 

image_pdfimage_print
Print Friendly