چه بیمه مسافرتی برای مسافرم بخرم که خیالم کامال راحت باشد؟

چه بیمه مسافرتی برای مسافرم بخرم که خیالم کامال راحت باشد؟

 

با ســلا م و آرزوی بهرتین اوقات برای شــما. اگر شــما هم پدر یا مادر یا بستگانی داریــد کــه به زودی برای دیدار شــما به کانــادا می آید این مقاله برای شــما مفید خواهد بود. بســیاری از مسائل مربوط به بیمه مســافرتی برای هموطنان چندان روشــن نیســت وخیلی از مشاوران بیمه متاســفانه به خود زحمت نمیدهند که این نــکات مبهم را برای شــما توضیح دهنــد. در نتیجه در موارد متعددی کســانیکه برای مســافر خود بیمه مسافرتی تهیه میکنند دقیقا نمیدانند که چه پوششی دارند وچگونــه و کجا از آن میتوانند اســتفاده کنند. بنظر من درهــر کاری آگاهی دادن به مشــری و اطالع رسانی مفید اهمیت اول را دارد و این هدف اصلی من از این مقاالت است. نکات مهم اولــن نکته ای که در تهیه بیمه مســافرتی باید گفت آن اســت کــه این بیمه فقط و فقط درصورت مسائل اورژانســی پوشش دارد. مسافر شما در صورتیکه دچار یک بیماری یا مســئله حائز اهمیت شــود تمام هزینه های درمانی او پرداخت خواهد شــد. درحقیقت اگر مسافر شما در خانه مثال خدای نکرده دچار درد سینه شود از لحظه ای که شــما به آمبوالنس زنگ میزنید تا زمانیکه در بیمارســتان بسرتی شود توســط پزشــک اورژانس ویزیت میشود همه این مخارج توســط بیمه مسافرتی او پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر اگر مســافر شــما برای چک آپ پزشکی یا مسائل جزئی دیگر برای ویزیت دکرت برود بیمه مسافرتی اورا پوشش نخواهد داد. پس بیمه مسافرتی برای پوشش دادن بیماری یا مسائل حاد استفاده میشود. نکتــه دوم آنســت کــه بیمه مســافرتی ایران در اینجا پوشــش کافی و الزم به شــما نمیدهد. بیمه های مسافرتی ایران با بیمارستانهای کانادا قرارداد ندارند. مسافر شــما اگر درکانادا به دلیل یک مسئله حاد به بیمارستان برود شما مجبور خواهید شــد که هزینه های بیمارســتان را تمام و کمال برپدازید. بیمارســتان شــما را شارژ خواهد کرد. بعد از آنکه مسافر شما بهبودی یافت و مرخص شد شما بایستی برای گرفنت هزینه هایی که قبال به بیمارســتان پرداخته اید به شرکت بیمه ایرانی خود تماس بگریید. نکته سوم آنکه بیمه های مسافرتی توسط شرکت های بیمه کانادا عرضه میشوند. قیمــت این شــرکتها با هم تفاوت زیــادی دارد. هفته قبــل هموطنی بامن تماس گرفت و برای پدر ۷۴ ســاله اش بیمه مســافرتی میخواســت. از من خواست ومرا قســم داد که بهرتین بیمه با مناســب ترین قیمــت را برای او پیــدا کنم. من بنی۵ شرکت خوب بیمه کانادا که دهها سال در امر بیمه مسافرتی فعالیت دارند برای او جستجو کردم. قیمت بیمه ها به این شرح بود. شرکت اول ۱۰۲۰ دالر ، شرکت دوم ۱۰۹۵ دالر ، شــرکت ســوم ۹۶۵ دالر ، شــرکت چهارم ۱۰۸۰ دالر و شرکت پنجم ۱۱۲۰ دالر. همانطور که میبینید قیمت شرکت ها حدود ۱۵۰ دالر باهم فرق میکند. از نظــر پوشــش تمام این شــرکتها کم و بیش مشــابه یکدیگر هســتند. اگر مشــاور شــما باهمه این شــرکتها کارکرده باشــد وبرای شــما وقت بگذارد و جســتجو کند )Care Customer)او میتواند مناســب ترین شرکت با بهرتین قیمت را به شما ارائه دهد. صداقت و اهمیت به مردم و مشــریان ضامن ادامه فعالیت کاری هرفردی اســت. خوشــحال خواهم شــد که بــه شــماره ۸۵۸۷-۴۱۸-۴۱۶ درزمینه انــواع بیمه ها وبازنشســتگی – بیمــه مورگیج و بیمه عمــر ویا پس انداز تحصیلــی و بیمه دارو و دندان اطالعات خود را صادقانه با شما درمیان بگذارم.روز شما خوش.

رامین سیروسی پزشک از دانشگاه تهران و مشاور ارشد بیمه

Print Friendly