پیمان رامندی
لیسانس مکانیک ( تاسیسات) از دانشگاه آزاد

Airsolarsystem.com

647-896-3025
peiman-ramandi
B.S.
Iranian Traditional Medicine