شاپور تنباکویی
روزنامه‌نگار و متخصص امور ارزی است. وی مدیریت ارز ملل در تورنتو را بعهده دارد.
416-830-6500

پیوست به اجتماعات

Share this with: