شاپور تنباکویی
روزنامه‌نگار و متخصص امور ارزی است
وی مدیریت ارز ملل در تورنتو را بعهده دارد
416-830-6500
Shahpour-Tanbakoee
Iranian Traditional Medicine