سعید سلطانپور
مسئول بخش بین‌المللی انجمن خبرنگاران و نویسندگان قومی امریکای شمالی است.

ssultanpour@yahoo.com

Saeed Soltanpour

پیوست به اجتماعات

Share this with: