مانی یاوری
دارای مدرک کارشناسی ارشد رسانه از ایران و ترکیه است
Man

Share this with: ارسال این مطلب به