تحليلگران اقتصادى معتقد هستند كه بخشى ازمناقشه "واشنگتن" و "پيونيگ يانگ" درقالب يك ضررهنگفت دربورس هاى جهانى خودرا نشان داد و در هفته گذشته يك تريليون دلارازسرمايه ها را دودكرد
آينده قيمت نفت درابهام
تحليلگران اقتصادى اقتصادى معتقد هستند كه بخشى از مناقشه "واشنگتن واشنگتن" و "پيونيگ يانگ" در قالب يك ضرر هنگفت در بورس هاى جهانى خود را نشان داد و در هفته گذشته يك تريليون دلار از سرمايه ها را دود كرد
درروز هاى گذشته تهديدهاى كره شمالى نسبت به آمريكا وكره جنوبى جدى تر شده است. عده اى ازتحليلگران براين باورندكه رهبر جــوان كره شــمالى راهى بــه غيرازجنگ ندارد. روسيه وچين نسبت به گذشته حمايت كمترى ازكره شمالى دارند وباتوجه به مانور جديد مشــترك كره جنوبى وآمريكا، كيم جونگ اون حكومتش را در خطر ديده است ومى خواهد بجنگد تا بيش‌تر زنده بماند.عده اى هم معتقدند كه كره شــمالى با اســتفاده ازقدرت هســته اى خود درپى باج خواهى است ودرنهايت مى خواهد به مشوق هاى جديد غرب درپى تعطيلى برنامه هسته اى كشورش برسد. جمع ديگرى ازتحليلگران ايــن تهديــدات را محصول اعتماد به نفس كاذب رهبــر كره شــمالى مــى دانند وعده اى هــم بــراين عقيده انــد كه اوقصددارد به روياى ازدســت رفته پدر بزرگش رنگ حقيقت ببخشــد. روياى كيم ايل ســونگ براى يكى شــدن دوكره و تشــكيل يك حكومت كمونيستى واحدكه درسال 1950 با شكست مواجه شد.

اقتصاد جهان به سمت هرج ومرج 
تحليلگران اقتصادى براين باور هستند كه با شروع جنگ ميان "واشنگتن" و "پيونگ يانگ"، قيمت هربشكه نفت به 150 دلار افزايش يافته و اقتصادجهان به سمت هرج و مرج پيش مى رود. بنا بر همین گزارش شدت گرفتن تنش بين كره شمالى وآمريكا مى تواند به بازارهاى مالى جهان آســيب وارد كند و اقتصاد را به هرج ومرج بكشاند. تحليلگران اقتصادى معتقد هستند كه بخشى ازمناقشه "واشنگتن" و "پيونيگ يانگ" درقالب يك ضررهنگفت دربورس هاى جهانى خودرا نشان داد و در هفته گذشته يك تريليون دلارازسرمايه ها را دودكرد. "جفرى ســوآت" استراتژيست ارشــد درموسسه سرمايه گذارى "رايموند جيمز" آمريكا گفت: هرگونه جنگ احتمالى ميان آمريكا وكره شــمالى مى تواند قيمت هربشــكه نفت را به 150 دلارســوق دهد؛ اين درحالى اســت كه جنگ میان آمريكا و كره شمالى متصورنمى شود، اما درصورت شكل گرفتن چنين واقعه اى، بايد منتظر سر به فلك كشــيدن قيمت نفت باشــيم. توليد ناخالص داخلى كره شمالى در سال جارى ميلادى بين يك درصد تا 3.1 درصد برآورد شــده كه اين رقم درمقايســه با پيش بينى هاى گذشته كمتراست.

  نفت جهانى ثابت ماند
  با توجه به اين احتمال ،نفت پس از كاهش چشــمگيرىكه درمعاملات روزدوشــنبه تحــت تاثيــرعوامل مختلف ازجمله صعود ارزش دلارآمريــكا داشــت، درمعامــلات آســيايى سه شنبه ثابتماند. نفت برنت كه قيمت پايه بازار جهانى اســت، 13 ســنت يا 0.3   درصد رشد كرد و به  50.86 دلار درهر بشكه رسيد.نفت وست تگزاس اينترمديت آمريكا،هفت ســنت يا 2.0 درصدافزايش يافت و به 66.47 دلاردرهربشــكه رســيد. قيمت هــاى نفــت درمعاملات پرنوســان روزدوشــنبه كه دلار آمريكا قوى ترشــد و نگرانى هايى نســبت به ضعيف شدن تقاضا در چين در ميان ســرمايه گذاران به وجود آمــد، بيش از 5.2 درصدســقوط كرد. قوى شــدن ارزش دلار تقاضــا براى نفت كه به اين ارز قيمت گذارى مى شــود را از ســوى خريــداران غير آمريكايــى محدود مى كند. آمارها ى رســمى نشان داد پالايشگاه هاى نفــت چين درمــاه ژوييه با پايين ترين نرخ روزانه از سپتامبر 2016 به اين طرف فعاليت كردند كه اين اقدام باهدف كاهش ســطح ذخاير وتلاش غولهاى نفتى دولتى براى مقابله با شــركت هاى مســتقل در جنگ قيمــت خرده فروشــى بنزين انجام گرفت. تحليلگران مى گويند اين كاهش شــديدتر ازحــد انتظاربود ونگرانى هايى نســبت به اين كه اشباع فرآورده‌هاى سوختى پالايش شده ممكن است تقاضاى چين براى نفت را ضعيف كند، به وجودآورد. دلارروزسه شنبه پس ازاين كه رهبركره شمالى درجديدترين نشانه ازكاهش تنش ها باآمريكا، اعلام كرد طرح هاى حمله موشكى به گوامرا به تاخير خواهدانداخت، قوى تر شد. شاخص دلار كه اين ارز را دربرابر سبدى ازشــش ارز بزرگ دنبال مى كند، روزدوشنبه 4.0 درصد صعود كرده بود و روزســه شــنبه نيــز 1.0 درصد افزايــش يافت. قيمت نفت پيش تــراز گزارش هايــى مبنــى براين كه توليــد بزرگ ترين ميــدان نفتى بزرگ ليبى بــه دليــل نگرانى هاى امنيتــى، به ميزان 30 درصــدكاهــش پيدا كرده اســت، مورد حمايــت قرارگرفته بود. براســاس گزارش رويتــرز، تلاش هــاى اوپك وســاير توليد كننــدگان براى محدود كردن توليد كمك كــرده اســت نفت برنت بــه بالاى 50 دلار درهربشــكه صعودكند، اما همچنان اين نگرانــى وجــوددارد كه تلاش هاى مذكور بــا توليــد بالاترازســوى توليــدكنندگان نفــت شـل آمريــكا و ســايركشــورها تضعيف شود.

 نااميدى توليد كنندگان
بــاتوجــه به اين تنش هــا درهفته منتهى 21 جولاى موجــودى نفت آمريكا  بــه 7.2 ميليون بشــكه كاهش يافته اســت و اين رقم بسيار بيش تراز انتظار تحليلگران براى كاهش 2.6 ميليون بشكه اى اين محصول است. كاهش موجودى نفت آمريكا موجب اميدوارى بيش تر تجار به ايجاد تعادل در بازار نفت شده است. عربستان سعودی نيزدرهمين رابطه اعلام كــرد كــه صادرات نفت اين كشــور درماه آگوست به 6.6 ميليون بشكه درروزمحدود مى شود. اين رقم تقريبا يك ميليون بشكه كمتر از توليد نفت عربستان در ماه آگوستسال گذشته است. درتاريخ 25 مى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) و 11 كشورديگرتوافق كردند تا قرارداد كاهش توليد نفت راكه درابتدا 6 ماهه بود، براى 9 ماه ديگر تمديد كنند، و تا ماه مارس 2018، توليد جهانى نفت را روزانه 8.1 ميليون بشكه نفت كاهش دهند. اما با اين حال قيمت هردو شــاخص نفتى برنت و وست تگزاس اينترمديت ازآن تاريخ به بعد ســقوط بيشــترى داشته است.پيش تر تحليلگران گفته بودند كه افزايش مســتمر توليد نفت توسط آمريكا و همچنين افزايش توليد كشورهايى كه ازتوافق كاهش توليد نفت معاف شــده اند، يعنى ليبى و نيجريه، موجب شــده اســت كه تلاش اوپك براى تعــادل ميــان عرضــه وتقاضــا ودرپى آن افزايــش قيمــت نفت، باشكســت روبه رو باشــد. امادرچند روزگذشــته شــاهد رشد نســبتا خوبــى درقيمــت نفت بوديم ولى با ايــن تنشهــا احتمال نااميدى براى توليد كنندگان بالا مى رود ..

سرانه مصرف نفت كشورهاى اوپك به 7 بشكه در سال رسيد
براســاس بولتن آمارىســال 2017 اوپك كه به تازگى منتشــرشــده اســت، ســرانه مصرف نفت كشورهاى اوپك از 9,4 بشكه درسال 1980 به هفت بشــكه درســال 2016 رســيد. اوپك درگزارش خود افزوده اســت: تقاضاى نفت اعضاى اوپك به ويژه مصرف كالاهاى نفتى مانند بنزين يا نفت ســفيد تا اندازه زيادى توســط بخشهاى حمل ونقل وصنعت مشــخص مى شــود.درطول ســال هاى 1980 تا 2016 جمعيت كشورهاى عضو اوپك حدود 275 ميليون نفر يا 250 درصد افزايش يافته كه ميانگين افزايش ساليانه آن  حدود هشت ميليون نفردر سال است. بيش ترين درصد افزايش جمعيت دركشورهاى خاورميانه با جمعيت نسبتا كم مانند قطر و امارات متحده عربى اتفاق افتاده اســت.درطول دوره يادشــده، تقاضاى نفت اعضاى اوپك تقريبا 4,2 ميليارد بشــكه افزايش يافته كه ميانگين ســالانه آن معادل 68 ميليون بشكه است.

Date: چهارشنبه, اوت 16, 2017 - 20:00

Share this with: ارسال این مطلب به