سعید سلطانپور
مسئول بخش بین‌المللی انجمن خبرنگاران و نویسندگان قومی امریکای شمالی است.

ssultanpour@yahoo.com

Saeed Soltanpour

Share this with: ارسال این مطلب به