ارزش قائل شدن برای خودمان منجر به یک سری، و برای دیگران منجر به یک سری دیگر بیمه مناسب می‌شود

من و شما سراغ بیمه می‌رویم، چرا؟‌ من و شما سراغ بیمه می‌رویم برای اینکه برای خودمان ارزش قائل هستیم. من وشما سراغ بیمه می‌رویم برای اینکه برای دیگران ارزش قائل هستیم. یک کم بیشتر منظورم را توضیح بدهم، من و شما دیگران را دوست داریم، بعضی از بیمه‌ها درست است خودمان بیمه می‌شویم ولی برای منفعت دیگران است. مثل بیمه عمر، مثل این بیمه عمری که قرار است آن شخصی را که دوست داریم یا آن اشخاصی را که دوست داریم و اگر اتفاقی برایمان بیفتد آنها بی‌سرپناه نباشند و آنها در شرایط خوبی باشند، با آن که مخالفتی ندارید؟ چرا؟
چون دوستشان دارید. پس به عبارتی می‌توانید بگویید، کسانی را که دوست داریم و برایشان احساس قرب دارید و به آنها محبتی دارید و نگرانشان هستید را می‌توانید از این طریق برویم سراغ بیمه. و اما اگر می‌توانیم، باید خودمان بیمه‌ای اختیار کنیم، مثل بیمه‌هایی که مربوط به health و سلامت خودمان است چون خودمان را دوست داریم. ولی این موارد را که راجع به بیمه صحبت می‌کنیم و عملا قرار است چه بیمه‌ای بگیریم، این بیمه‌ای که راجع به آن صحبت می‌کنیم توسط چه کسی بهتر است برای ما بیان شود، design که صحبت می‌کنیم یا موضوع بحثم را اجازه بدهید بهتر بگویم، طراحی این نیازمان را توسط آن مشاور چگونه می‌توانیم داشته باشیم؟
بالطبع با یک سری داده‌ها، داده‌هایی که ما عنوان می‌کنیم و هنر یک financial advisor یک مشاور مالی و بیمه این است که با صداقت و با تجربه‌ای که دارد بتواند آنها را برای ما به گونه‌ای طراحی کند، به گونه‌ای که مرتبط بر نیازمان‌ باشد که بتواند محصول خوبی‌ برای ما باشد نه برای بیمه چون بالواقع این ما هستیم که مهم هستیم. ما برای بیمه‌هایی که مربوط به خودمان است، ما برای بیمه‌هایی که مربوط به کسانی که دوستشان داریم شما چه؟ شما موافق هستید؟
اگر موافق هستید، پس این را در نظر داشته باشید، داشتن مشاور بیمه را آنچنان بدانید که داشتن یک پزشک را در زندگی‌تان دارید. مطمئنا آن مشاور هم باید یک ویژگی‌هایی داشته باشد. پس بد نیست به این مهم توجه داشته باشیم، چرا؟ چون خودمان مهم هستیم، چون کسانی که دوستشان داریم مهم هستند.
تا برنامه دیگر خدانگهدار.
چگونه می شود با ارزش قائل شدن، بهترین شرایط بیمه را کسب کرد؟

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمه
Website Design

Share this with: ارسال این مطلب به